Regulamin Konkursu pt. „Pamiętniki pandemii”

zwany dalej “Regulaminem”

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu są:
  1. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, 00-330, wpisany do Rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk prowadzonego przez Prezesa PAN, pod numerem RIN-I-43/98, posiadający numer REGON: 000325890, NIP: 5251944103,
  2. Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927, posiadający numer REGON: 000001258, NIP: 525-001-12-66,
  3. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Karowa 18, 00-927, posiadający numer REGON: 000001258, NIP: 525-001-12-66.
 2. Realizacja Konkursu odbywać się będzie przy udziale redakcji i patronacie medialnym czasopisma “Mały Format, prowadzonym przez stowarzyszenie “Mały Format”, ul. Jagiellońska 32/1, 03-719, Warszawa.
 3. Celem konkursu jest badanie socjologiczne dotyczące emocji i praktyk towarzyszących pandemii oraz doświadczenia przebywania w domu ze względów bezpieczeństwa.
 4. Konkurs trwa od 6 kwietnia do 1 października 2020 roku, z zastrzeżeniem, że termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15 czerwca 2020 roku o godzinie 23:59 (o zachowaniu terminu świadczy data otrzymania zgłoszenia elektronicznego lub data stempla pocztowego).
 5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Pamiętniku, należy przez to rozumieć „osobistą, pierwszoosobową relację obejmującą zapis osobistych przeżyć i doświadczeń autora sporządzaną systematycznie przez okres minimum dwóch tygodni, utrwaloną w formie zapisu na papierze lub w elektronicznym pliku tekstowym”.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają warunki określone w regulaminie, z wyłączeniem pracowników Organizatorów, innych osób biorących udział w organizowaniu Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin (małżonkowie, rodzeństwo, rodzice oraz dzieci). 
 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 3. Uczestnictwa w konkursie i praw oraz obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Warunki udziału w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie i przesłanie Pamiętnika oraz pełnych danych adresowych autora (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego) za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem www.pamietnikipandemii.pl lub drogą pocztową na adres: Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Pamiętnik z pandemii”.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo do wyboru formy wskazania autorstwa tekstów: imię i nazwisko lub pseudonim.
 3. Prace mogą mieć formę czytelnego rękopisu, wydruku lub dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docs, rtf itp.). Pamiętniki mogą być uzupełnione zdjęciami, rysunkami lub ilustracjami.
 4. Prace konkursowe należy składać w języku polskim, angielskim, francuskim, białoruskim lub ukraińskim.
 5. Treść i forma zgłaszanych do Konkursu prac nie może naruszać przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich, w tym praw dotyczących dóbr niematerialnych (autorskie, wynalazcze, do znaków towarowych i inne) oraz dobrych obyczajów.
 6. Praca konkursowa powinna być w całości samodzielnym utworem Uczestnika, wcześniej niepublikowanym i nie naruszającym praw autorskich osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność, w tym majątkową, za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych czy danych osobowych osób trzecich w związku z powstaniem pracy konkursowej.
 7. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane teksty o charakterze reklamowym, służące w szczególności promocji towarów i usług.
 8. Organizatorzy nabywają prawo własności do wszystkich nadesłanych prac do konkursu, zwanych później “Dziełem”, w tym do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Dziełem bez ograniczeń terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Dzieła – do wytwarzania dowolną techniką,
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami Dzieła – do wprowadzenia do obrotu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy Dzieła,
  3. do wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, a także publikacji wydawniczych realizowanych z wykorzystaniem Dzieła,
  4. do wszelkiego rozpowszechniania, w tym wprowadzania zapisów Dzieła do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
  5. do przekazywania lub przesyłania zapisów Dzieła pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik,
  6. do publicznego udostępniania Dzieła, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  7. do modyfikacji, w tym uzupełniania, zmiany, podziału i połączenia z innymi utworami lub dziełami oraz tłumaczenia na inne języki.
 9. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatorów do rozporządzania oraz korzystania z opracowań Dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 8 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Uczestnika Konkursu, jednak każdorazowo publikacja pamiętnika będzie wymagała odrębnej zgody autora lub autorki pamiętnika. Organizatorzy są uprawnieni – w granicach nabytych autorskich praw majątkowych – do dysponowania tymi prawami, w tym do przenoszenia tych praw oraz do udzielania licencji na korzystanie z Dzieła przez Organizatorów.
 10. Strony zgodnie postanawiają, że Organizatorom przysługuje prawo wielokrotnego wykorzystania Dzieła oraz utworów zależnych, powstałych w wyniku modyfikacji Dzieła. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje z tego tytułu prawo do dodatkowego wynagrodzenia.
 11. Wszystkie prace, które zostaną przesłane do Organizatora i nie zostaną odesłane Uczestnikom Konkursu będą zarchiwizowane w zbiorach cyfrowego Archiwum Danych Jakościowych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i mogą być wykorzystane w celu prowadzenia prac naukowych oraz w publikacjach o charakterze naukowym i popularnonaukowym.

§ 4. Przebieg konkursu i zasady wyłaniania zwycięzców 

 1. Konkurs polega na wybraniu dwóch najlepszych prac spośród Pamiętników nadesłanych do Organizatora. 
 2. Konkurs będzie odbywał się w trzech etapach:
  1. etap I – zgłaszanie prac i formalna weryfikacja wstępna pod względem spełniania warunków określonych w niniejszym Regulaminie;
  2. etap II – ocena wstępna i wyłonienie 30 najlepszych prac; 
  3. etap III – ocena prac wyłonionych w II etapie i wybór dwóch najlepszych prac (nagrody finansowe), dwóch wyróżnionych (nagrody finansowe) oraz nagrody pocieszenia w postaci publikacji książkowych.
 3. Informacja o konkursie i zasadach uczestnictwa zostanie opublikowana 6 kwietnia na stronie internetowej www.pamietnikipandemii.pl
 4. Ewentualne odrzucenie pracy z przyczyn regulaminowych może mieć miejsce na każdym etapie Konkursu.
 5. Laureatów konkursu wybierze jury, w skład którego wejdą osoby delegowane przez Organizatorów.
 6. Kryteria oceny:
  1. treść Pamiętnika – dobór i zgodność obszaru tematycznego z tematem i założeniami Konkursu;
  2. przenikliwość obserwacji dotyczących procesów społecznych wykraczających poza indywidualną perspektywę.
 7. Decyzje Jury są wiążące i ostateczne. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania od decyzji.

§ 5. Wyniki i nagroda

 1. Nagrody w Konkursie ufundowane będą przez następujące podmioty:
  1. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w wysokości 2500 zł
  2. Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w wysokości 2500 zł
 2. Każdy z Instytutów przyzna po jednym wyróżnieniu w wysokości 500 zł spośród prac wytypowanych do III etapu. Dodatkowo zostaną przyznane nagrody pocieszenia w postaci książek.
 3. Stowarzyszenie Mały Format wybierze i opublikuje pamiętniki w miesięczniku „Mały Format” i przyzna honoraria w wysokości 500 zł dla ich autorek i autorów.
 4. Organizatorzy mogą podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu Uczestnikowi konkursu, jeśli w ocenie Organizatorów żadna z prac konkursowych nie posiada walorów zasługujących na nagrodzenie.
 5. Organizator ogłosi imiona i nazwiska laureatów na stronie internetowej www.pamietnikipandemii.pl najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2020 roku, a następnie nawiąże kontakt z laureatami konkursu za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą tradycyjną, na adres podany zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
 6. Przekazanie nagród finansowych Zwycięzcom nastąpi nie później niż 1 października 2020 roku.
 7. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o należne podatki i składki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełniają któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i 3 regulaminu. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres: Dział Obsługi Badań Naukowych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „Pamiętnik Pandemii” lub na adres e-mail: mlukianow@ifispan.waw.pl lub j.koscinska@is.uw.edu.pl
 2. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie pierwszym powyżej. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywać będą Organizatorzy w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.
 4. Decyzja Organizatorów w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 7.  Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków uczestniczenia w Konkursie.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Przesłane wraz ze zgłoszeniem materiały i opracowania nie będą zwracane uczestnikom.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.