1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, zwany dalej Administratorem.
  2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,. Można się z nim skontaktować pod numerem tel. 22 6572721 lub adresem e-mail: iod@ifispan.waw.pl
  3.  W toku Konkursu Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celach zapewnienia udziału w konkursie, możliwości wydania nagród, opracowania wniosków badawczych, rozpoznania reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) e) oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanej dalej RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, wydania nagrody i otrzymania odpowiedzi na reklamację. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji powyższych działań.
  5. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  6. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.
  7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do dnia zakończenia konkursu, a po jego zakończeniu, przez czas przechowywania i archiwizacji oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzanie przez czas niezbędny do realizacji badania.
  9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych  ich dotyczących narusza RODO.
  10. Uczestnicy Konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  11. Uczestnikom Konkursu, w razie zamiaru opublikowania dzieła przez Organizatorów, przysługuje prawo do anonimizacji lub pseudonimizacji pamiętnika, w indywidualnie ustalonym zakresie.